Verksamheten ska drivas långsiktigt med syfte att bevara och utveckla tillgångarna för kommande generationer.

Nyheter

Koncern

Företag brukar sammanfatta vad man gör och framför allt på vilket unikt sätt det görs i ett antal kärnvärden. Vi på Gullringsbo har länge pratat om en familjebolagskultur och ett entreprenörskap men vad betyder det för oss? Istället för att använda oss av kärnvärden har vi valt att definiera vad vi gör, hur vi gör det och varför:

 

”Vi förvärvar, förvaltar, förädlar och skapar värden för en hållbar framtid. 

Det gör vi tillsammans med affärsmän och entreprenörer som, likt i en familj, delar våra värderingar. 

Vi gör det på grund av vår kärlek till hus och för att bevara det vi byggt upp för kommande generationer.”


Dotterbolag

AB Gullringsbo Egendomar är moderbolag i en koncern som äger samtliga aktier i Svenska Hus AB, MVB Holding AB, AB Gullringsbo Forestry, Wangeskog Hyrcenter AB, Anlab, Munkbron Finans AB samt Nestar. Övriga tillgångar utgörs av finansiella placeringar.

Gullringsbo Egendomar och dess dotterbolag är grundade av entreprenörer och drivs som familjebolag. Entreprenörskapet och familjebolagskulturen är en viktigt värdegrund inom koncernen och utgör en bas för koncernens fortsatta utveckling. Entreprenörsandan medför att bolagen ständigt förflyttas framåt och säkerställer en ekonomisk uppåtgående kurva. Medarbetare i koncernen är interna entreprenörer som tänker nytt och obeprövade idéer uppmuntras till av bolagsledningen. Familjebolagskulturen medför dels en god sammanhållning, gemenskap och omtanke om varandra, dels gemensamma ekonomiska mål. Ömsesidig respekt i kombination med personlig ansvarskänsla är viktiga byggstenar i koncernens verksamhet.

Med små entreprenörs- och familjedrivna bolag kommer den unika kultur där medarbetare behandlas och behandlar varandra som en familj. Utmaningen uppstår när dessa bolag växer och antalet medarbetare ökar. Trots sin storlek och omfattning har Gullringsbo med dotterbolag lyckats med konststycket att behålla denna familjekultur och samhörighet. Ambitionen är att grundarna av bolagen eller deras efterträdare skall vara starkt synliga och säkerställa att samtliga medarbetare inkluderas i bolagsfamiljen. 

Ekonomi

Koncernens bruttoomsättning uppgår till cirka 5 700 mnkr med ett resultat före avskrivningar, men efter finansiella poster på cirka 525 mnkr.

Marknadsvärdet på gruppens fastigheter uppskattas till cirka 10 700 mnkr. Cirka 1 150 mnkr kapital ingår i koncernens “försäkringskassa”.  

Antalet anställda är cirka 950. Koncernen äger cirka 170 fastigheter med ett hyresvärde på drygt 800 mnkr och ungefär 4 000 hyresavtal. Vidare innehas cirka 2 700 moduler, 37 000 maskiner och 8 100 hektar skog och mark. 

Sammantaget är Gullringsbo Egendomar landets största privatägda bygg- och fastighetsbolag som på traditionellt sätt, inom koncernen, bedriver fastighets-, husbyggnads-, anläggnings- och byggmaskinrörelse.

Kontakt

AB Gullringsbo Egendomar
Strandvägen 1
114 51 Stockholm


08-402 07 60
info@abgullringsbo.se