Kapitalförvaltning

I koncernen förvaltas finansiella tillgångar uppgående till ca 1 200 Mnkr. De fördelas, för närvarande, på tillgångsslagen:

  • svenska börsnoterade aktier
  • likvida medel
  • statliga, bostads- och företagsobligationer
  • aktieindexobligationer
  • hedgefonder