Vision och affärsidé

Gullringsbo Egendomar är en familjeägd koncern där verksamheten ska drivas långsiktigt i syfte att bevara och utveckla tillgångarna för kommande generationer.

Affärsidé

Gullringsbo Egendomars affärsidé är att äga och utveckla företag. Verksamheten ska präglas av entreprenörskap. Investeringar och köp av nya bolag ska göras i branscher inom ägarnas expertisområden.

Koncernens bolag ska dra nytta av koncernens sammanlagda styrka och de synergieffekter som finns mellan bolagen, men drivas med självständig styrelse och ledning. Koncernen ska sträva efter oberoende vilket säkerställs genom att låg skuldsättning i dotterbolagen, goda kassaflöden, god likviditet och låga bokförda värden på tillgångar prioriteras. Gullringsbo ska vara skuldfritt och utan förpliktelser för dotterbolagen.

  

Mål

Organisationen ska växa men strukturen inom koncernen ska förbli den samma. Alla bolag ska om så är möjligt, vara verksamma i de tre storstadsregionerna. Dotterbolagen ska marknadsföras, och vara välkända på de orter där de är verksamma. Gullringsbo ska vara välkänt hos banker och i den finansiella sektorn. Med syfte att vara en attraktiv arbetsgivare och affärspartner skall respektive dotterbolag vara det största, eller ett av de största, icke institutionellt ägda företagen i sin bransch i landet.